GEODEZJA
OGÓLNA

GEODEZJA
INŻYNIERYJNA

GEODEZJA
PRAWNA

BUDOWNICTWO

 

NIERUCHOMOŚCI

 

GEODEZJA OGÓLNA

Mapa do celów projektowych

Mapa taka powstaje w wyniku aktualizacji mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) na wybranym obszarze. Jest ona niezbędna do:
– wykonania planu zagospodarowania terenu
– wykonania projektu budynku, drogi, obiektu inżynierskiego, itp.
– uzyskania pozwolenia na budowę (musi być dołączona do składanego projektu)
Swoim zasięgiem obejmuje obszar inwestycji wraz z pasem terenu wokół niego (o szerokości co najmniej 30m, zależnej od charakteru projektu i potrzeb klienta).

Uzgodnienia projektowe (ZUDP)

Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej odpowiada za bezkolizyjność usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Do nich zaliczymy nadziemne, naziemne i podziemne przewody (wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne). Uzgodnieniu podlegają nowe przyłącza, oraz przebudowy istniejących, nie podlegają mu natomiast urządzenia melioracji szczegółowej oraz podziemne parkingi, zbiorniki, tunele i przejścia.

Pomiar powierzchni użytkowych

Pomiary powierzchni użytkowych wykonuje się w oparciu o normy krajowe. Obecnie w Polsce występują dwie: PN-ISO-9836:1997 i PN-70. W zależności od celów pomiaru stosujemy odpowiednią normę lub zapisy odpowiedniej ustawy, co jeszcze bardziej komplikuje opracowanie wyników. Inną normę wykorzystuje się do celów kupna, inną do celów sprzedaży, a jeszcze inną do celów najmu.

Ustalenie samodzielności lokali

Zaświadczenie to potrzebne jest do uzyskania odrębnego prawa własności do lokalu i założenia nowej księgi wieczystej. Dzięki temu nowemu właścicielowi prawnie przysługuje udział w nieruchomości wspólnej. W każdej wspólnocie mieszkaniowej lokale powinny być samodzielne, a powierzchnie wspólne odpowiednio rozliczone. Umożliwia to naliczenie uczciwej opłaty (czynszu) za udział w budynku i (w niewielkim %) w gruncie, od których właściciel płaci podatek.

Tyczenie budynku

Pierwszym etapem powstawania każdego budynku jest wytyczenie go w terenie, czyli przeniesienie założeń projektowych na grunt rzeczywisty. Jest to bardzo ważny element, rzutujący na dalszy przebieg procesu budowy.

Inwentaryzacje budynków

Zgodnie z polskim prawem po zakończeniu każdej budowy (na którą wydano pozwolenie) należy wykonać inwentaryzację powykonawczą obiektu. Jej celem jest pozyskanie aktualnych informacji o przestrzennym rozmieszczeniu obiektu dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków oraz naniesienie nowych elementów na mapę sytuacyjno-wysokościową.

Tyczenie sieci uzbrojenia terenu

Tyczenie sieci uzbrojenia terenu polega na przeniesieniu usytuowania zaprojektowanych sieci uzbrojenia na grunt rzeczywisty.

Pomiary inwentaryzacyjne sieci uzbrojenia

Pomiary inwentaryzacyjne sieci uzbrojenia terenu wykonuje się po zakończeniu realizacji projektu danej inwestycji, tuż przed ich zakryciem.

Mapy numeryczne

Wykonujemy opracowania przy użyciu różnorodnych technologii. Jedną z form prezentacji graficznej map do celów projektowych są mapy numeryczne. Tworząc je korzystamy z najnowocześniejszego oprogramowania, głównie AutoCad.

Numeryczny Model Terenu (NMT)

Numeryczny Model Terenu to zbiór punktów odwzorowujących rzędne wysokościowe połączonych ze sobą tworzących siatkę kwadratów lub trójkątów. Stosując odpowiednie algorytmy numeryczne dokonuje się interpolacji wysokości pomiędzy węzłami modelu.

^ powrót

GEODEZJA INŻYNIERYJNA

Geodezyjna obsługa budowy i montażu

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych jego elementów, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. Czynności tyczenia wykonuje się jeśli są one przewidziane w projekcie budowlanym, lub na wniosek uczestnika procesu budowlanego.

Badanie pionowości

Badanie pionowości obiektów należy do grupy pomiarów inwentaryzacyjno – kontrolnych polegających na wyznaczaniu różnic pomiędzy położeniem rzeczywistym punktów danego obiektu wysokiego w stosunku do ich położenia przewidzianego w projekcie.

Pomiary przemieszczeń i odkształceń

Pomiary przemieszczeń i odkształceń wykonuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa budowy obiektu oraz bezpieczeństwa jego utrzymania. Badanie przemieszczeń i odkształceń wykonuje się cyklicznie w ustalonym okresie czasu, a wyniki pomiarów porównuje się ze sobą w procesie interpretacji inżynierskiej. W przypadku zaobserwowania przekroczenia przemieszczeń ustalonych jako graniczne, wnioski z interpretacji służą do podjęcia decyzji związanych z wykluczeniem czynników powodujących zmiany na obiekcie, które mogą doprowadzić do katastrofy budowlanej.

Pomiar hałd, wykopów ziemnych

Pomiar hałd, wykopów jest jednym z wielu zadań stawianym geodetom podczas ich pracy zawodowej. Tego typu opracowania wykonywane są w celu porównania rzeczywistej objętości, a co za tym idzie masy kruszywa, z wartościami znajdującymi się w rejestrach przewozowych.

Technologie pomiarów GPS

Wykonujemy pomiary statyczne oraz RTK wykorzystując technologię GPS.

Analizy i ekspertyzy geodezyjne

Naszym Klientom możemy zaoferować także wysoce wyspecjalizowane analizy i ekspertyzy związane z pomiarem oraz interpretacją uzyskanych wyników.

^ powrót

GEODEZJA PRAWNA

Wznawianie granic

Wznowienie granic polega na odtworzeniu znaków granicznych, takich jak kamienie, rurki i linie oddzielające sąsiednie nieruchomości.

Podział nieruchomości

Polega na wydzieleniu z niej części i przeniesieniu jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela.
W ujęciu wieczysto-księgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład i założenie dla niej nowej księgi wieczystej. W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela – podział geodezyjny.

Mapy do celów sądowych

Mapa do zasiedzenia nieruchomości jest dokumentem niezbędnym w czasie postępowania sądowego w sprawie nabycia własności nieruchomości na skutek zasiedzenia. Nabycie praw do nieruchomości w momencie gdy samoistny posiadacz, nie posiada tytułu prawnego do posiadanej nieruchomości odbywa się również za pomocą sporządzanej przez geodetę mapy do zasiedzenia.

Ekspertyzy stanu prawnego nieruchomości

W ofercie świadczonych usług mamy również analizowanie stanu prawnego nieruchomości w oparciu o Księgi Wieczyste, Akty Własności Ziemi, Akty notarialne, Postanowienia Sądów oraz Ewidencję Gruntów i Budynków.

^ powrót

BUDOWNICTWO

Sprzedaż gotowych projektów budowlanych

Sprzedajemy gotowe projekty domów, garaży, domków letniskowych, budynków gospodarczych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno produkty renomowanych firm projektowych jak i nowatorskie dzieła mniej znanych polskich architektów.

Sporządzanie projektów zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania działki stanowi integralną część projektu budowlanego. Musi być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych. Plan taki uwzględnia nowoprojektowane obiekty budowlane (budynki, śmietniki, szambo, ogrodzenia), a także obiekty małej architektury (tarasy, schody) i infrastruktury technicznej (sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne). Wszystkie wyżej wymienione elementy wymiarowane są względem siebie i względem granic nieruchomości.

Załatwianie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Zapewniamy kompleksową obsługę procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę. Sprawnie załatwimy wszystkie formalności, a Państwo, nie ruszając się z domu, otrzymają gotowy produkt w postaci podstemplowanego pozwolenia.

Wykonywanie adaptacji projektów gotowych

Adaptacja projektu gotowego polega na przystosowaniu go do wymogów prawa budowlanego oraz do indywidualnych potrzeb inwestora. Wszystkie zmiany w projekcie gotowym mogą być wykonane wyłącznie w oparciu o zgodę jego pierwotnego autora.

Nadzór budowlany

Wśród oferowanych przez nas usług znajdą Państwo również kontrolę i nadzorowanie procesów budowlanych sprawowane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Porady dotyczące budowy domu

Chętnie dzielimy się doświadczeniem i wnioskami z przykładów poprzednich klientów, dzięki czemu unikną Państwo najczęściej popełnianych błędów.

^ powrót

NIERUCHOMOSCI

Porady dotyczące nieruchomości

Udzielamy porad związanych z zarządzaniem nieruchomościami, szacowaniem ich wartości oraz pośrednictwem w transakcjach kupna-sprzedaży.

^ powrót